logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

En els darrers anys són molts els municipis de l'AMTU que han anat incorporant l'autobús urbà com un servei més als seus ciutadans, havent de familiaritzar-se amb els diferents aspectes que el caracteritzen (costos del servei, sistemes tarifaris) i amb les relacions amb els agents implicats (convenis amb administracions supramunicipals i empreses operadores).

En aquest sentit l'AMTU desenvolupa tasques de suport, formació i intercanvi d'experiències entre els mateixos tècnics i responsables polítics dels municipis que en formen part, mitjançant les diferents jornades, sessions de treball i resposta directa a les consultes. En aquest context, el Vademècum sorgeix com una eina més que l'AMTU posa a disposició dels seus membres mitjançant la intranet, per tal d'aprofundir en el coneixement dels diferents aspectes que envolten el transport públic en particular i la mobilitat en general.

En definitiva, el vademècum del transport públic urbà té per objectiu servir d'eina de referència als tècnics municipals en la gestió del dia a dia del transport públic des del món local, principalment el de caire urbà.

El vademècum del transport públic urbà consta dels següents capítols:

1.- El marc de la mobilitat a Catalunya

1.1 Legislació de la mobilitat

1.2 Planificació de la mobilitat

2.- Modes de transport col·lectiu

2.1.- Transport col·lectiu segons el tipus de vehicle

2.2.- Transport col·lectiu segons la seva funció

2.2.1.- Transport regular

2.2.2.- Transport a la demanda

2.2.3.- Transport adaptat

2.2.4.- Transport discrecional

2.2.5.- Transport escolar

3.- Titularitat del transport públic col·lectiu, reclamacions i regulació d'accés al vehicle

3.1.- Competència del transport urbà i interurbà

3.2.- Titularitat del transport urbà en municipis AMTU

3.3.- Reclamacions i regulació d'accés al vehicle

4.- Convocatòria d'un concurs

4.1.- Modalitats de contractació

4.1.1.- Gestió directa

4.1.2.- Gestió indirecta

4.2.- Creació del servei de transport urbà

4.3.- Revisió/ampliació d'un servei existent

4.4.- Terminis concessionals

4.5.- Exemples de Reglament del transport urbà

5.- Operadors de transport urbà

5.1.- Tipus d'operadors

5.2.- Avantatges i inconvenients de cada tipologia d'operador

5.3.- Operadors dels municipis AMTU

6.- Disseny de les línies de transport urbà

6.1.- Tipologies de línia

6.2.- Diagnosi prèvia

6.3.- Modelística

6.4.- Objectius i definició del projecte de línia

7.- Finançament del transport urbà

7.1.- Costos del transport urbà

7.2.- Els ingressos del transport urbà 

7.2.1.- El sistema tarifari integrat de l'àmbit AMTU

7.2.2.- Tarifes pròpies dels serveis urbans

7.2.3.- La tarifació social

7.3.- Finançament del dèficit

8.- El vehicle de transport col·lectiu

8.1.- Combustibles i sistemes de propulsió

8.1.1.- Gasoil

8.1.2.- Biocombustibles

8.1.3.- Gas natural

8.1.4.- Vehicles elèctrics

8.1.5.- Vehicles d'hidrogen

8.1.6.- Vehicles híbrids

8.1.7.- Vehicles amb GLP

8.2.- Titularitat dels vehicles

8.3.- Finançament del vehicle

8.4.- Sistema de validació i venda a bord del vehicle

8.5.- Velocitat comercial

8.5.1.- Paràmetres de disseny de la via pública

8.5.2.- Mesures per afavorir la circulació del transport públic

8.5.3.- Altres aspectes sobre la conducció

9.- La parada de transport col·lectiu

9.1.- Tipologia de les parades

9.2.- Situació de les parades i criteris de seguretat i comoditat

9.3.- Espai lliure necessari a les parades

9.4.- Equipament de les parades

10.- Eines de gestió i comunicació del servei de transport urbà

10.1.- Eines de gestió i de control de la qualitat

10.1.1.- Comptatges i enquestes de qualitat

10.1.2.- Indicadors objectius (d'oferta i demanda) i subjectius

10.1.3.- Sistema d'ajuda a l'explotació (SAE)

10.1.4.- Control del frau

10.2.- Eines de comunicació i difusió

10.2.1.- Comunicació

10.2.2.- Difusió

11.- Intermodalitat

11.1.- El principi de la intermodalitat

11.2.- Mesures per millorar la intermodalitat

12.- Altres modes de transport

12.1.- Transport públic d'ús individual

12.1.1.- El Taxi

12.1.1.1.- Normativa

12.1.1.2.- Modalitats de prestació

12.1.1.3.- Llicències per a la prestació del servei

12.1.1.4.- El paper de les entitats locals en el funcionament del servei

12.1.1.5.- Altres aspectes vinculats amb la prestació del servei

12.1.2.- La bicicleta pública

12.2.- El cotxe compartit

13.- Sistemes de gestió del trànsit

13.1.- Sistemes de regulació d'accessos de trànsit en àrees restringides

13.2.- Regulació d'aparcament

13.2.1.- Sistemes de regulació de l'aparcament

13.2.2.- Criteris per a la implantació d'un aparcament regulat