logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

2012 - AIMSL (2016 actualització Geovincles)

Aquest estudi té per objectiu crear un assistent que faciliti l’elaboració d’un plec de condicions i un reglament del servei del transport públic urbà, a través d’una aplicació informàtica, que permet a tots els tipus de municipis associats obtenir:

- A partir d’un qüestionari online, que l’usuari va responent, es crea un document que serveix als municipis com a plec de condicions administratives i tecnicoeconòmiques per a l’adjudicació del servei urbà de transport col·lectiu de superfície, donant l’opció de poder descarregar aquest arxiu en un format editable per a la seva redacció final i/o de descarregar-se una versió completa d’un plec tipus per si l’usuari no vol realitzar el test;

- A partir d’un qüestionari online, que l’usuari va responent, es crearà un document que serveixi als municipis com a reglament del servei del transport públic, donant l’opció de poder descarregar aquest arxiu en un format editable per a la seva redacció final i/o de descarregar-se una versió completa d’un plec tipus per si l’usuari no vol realitzar el test ;