logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2015 - AIMSL (Conveni amb la Diputació de Barcelona)

 

Les diferents tipologies de serveis de transport públics urbans de les ciutats de l’àmbit AMTU fan que, en un cert nombre de casos, es realitzin itineraris llargs. En d’altres, l’ocupació dels autobusos és escassa i, a vegades, es donen ambdues circumstàncies a la vegada.

Encara que el grau de motorització dels residents en aquestes zones (tant zones urbanes denses, com periurbanes i disperses), és elevat, hi ha segments de població captiva (gent gran, persones amb mobilitat reduïda, joves...) que depenen del transport públic per desplaçar-se i, als quals, s'ha de garantir l'accés als serveis i equipaments bàsics.

Cal, per tant, cercar alternatives de transport públic que siguin més flexibles, eficients, econòmica i ambientalment sostenibles i que, alhora, s'adaptin millor a les necessitats reals de la població de cada lloc.

És en aquest marc en què sovint les característiques dels serveis de transport públic urbà i interurbà d’algunes ciutats de l’àmbit AMTU aconsellen plantejar la necessitat d’avaluar de forma rigorosa la viabilitat de la possible implementació de sistemes de transport públic a la demanda i/o reconversió de línies regulars a línies a demanda.

L’estudi que es presenta a continuació té per objecte avaluar la viabilitat tècnica, legal i econòmica de la possible implementació de sistemes de transport públic a la demanda i/o reconversió de línies regulars a línies a demanda. Contempla també l’elaboració d’una aplicació on-line que permeti orientar la presa de decisions cap a aquests sistemes de transport públic a la demanda, elaborant un model de plec de condicions.

El document s’estructura en 6 capítols diferents, a mode de ‘caixa d’eines’, per tal que els municipis puguin analitzar les diferents opcions existents i valorar la possibilitat d’establir un sistema de transport a la demanda (TAD) al seu territori.

El primer capítol recull l’actualització de l’anàlisi dels sistemes TAD efectuat per l’AMTU l’any 2011, el completa amb nous casos de TAD que s’han implementat en el període 2011-2014 i conclou les diferents tipologies existents.

El segon capítol pretén facilitar la decisió sobre si un sistema TAD és interessant per a determinat municipi. Amb aquest objectiu es desenvolupa el contingut d’una aplicació on-line que ha de guiar la presa de decisions. Per complementar l’aplicació on-line es fa una proposta de contingut de plec de condicions per licitar un possible TAD.

El tercer capítol conté un estudi de la viabilitat tècnica, legal i econòmica de 10 municipis AMTU que tenen interès en desenvolupar un TAD. Per seleccionar els casos es realitza inicialment una enquesta a tots els municipis AMTU i una demanda d’informació als Consells Comarcals i posteriorment es considera la diferent tipologia de municipis i de serveis, per tal de contemplar l’anàlisi del diferent ventall de possibilitats. Cal destacar que la competència del servei de transport urbà és quelcom que condiciona la possibilitat de desenvolupar un sistema TAD. Per tant s’aporta un apartat genèric sobre aspectes legals que afecten el transport a la demanda, així com també s’especifica la situació legal particular dels 10 casos analitzats.

Finalment, aquest capítol conté el detall de les entrevistes realitzades, en el marc de l’estudi, a representants de la FECAV i del sector del taxi. Finalment, el quart capítol analitza els costos de crear i mantenir una oficina centralitzada de gestió del transport a la demanda, analitzant el software existent al mercat per gestionar de forma centralitzada els serveis de TAD.