logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

 El nou sistema d'etiquetatge establert per la DGT permetrà implementar mesures que discriminin positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient

11 d'octubre de 2016

La Direcció General de Trànsit ha establert un nou sistema d'etiquetatge ambiental. La missió d’aquest sistema és discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient esdevenint un instrument eficaç a l’hora de gestionar, per exemple, els episodis d’alta contaminació, o establir zones de baixes emissions en els centres urbans. En realitzar una classificació dels vehicles en funció de les seves emissions, el sistema, a més, promou aquells vehicles propulsats per energies alternatives.

La Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona han treballat conjuntament amb la DGT per definir els criteris de classificació de cotxes i furgonetes, i per establir com a prova pilot l’emissió i l’enviament de les etiquetes a tota la demarcació de Barcelona. 

Classificació per colors     Distintius fons blanc 3

D’aquesta manera, el mes de març passat es va materialitzar la primera de les etiquetes adhesives, l’anomenada “zero emissions”, de color blau, i es va enviar als 3.200 titulars de vehicles elèctrics de l’àrea metropolitana. Durant el mes de juliol la van rebre els 9.700 titulars dels vehicles ECO, en aquest cas, de color blau i verd. Aquest mes culminarà el procés amb la tramesa de les identificades com a B –unes 500.000, de color groc– i C –unes 260.000, de color verd–. Els titulars dels vehicles més antics i contaminants no rebran distintiu ambiental, de moment.  

Aquest conjunt d’etiquetes representen el 50% del parc de vehicles més net de la conurbació de Barcelona segons la seva incidència en la contaminació local. Cada autoritat amb competències en fiscalitat de l’automòbil, mobilitat i medi ambient podrà decidir en cada moment quins incentius ofereix als vehicles menys contaminants.  


Voluntària però efectiva

Tot i que la col·locació de l’adhesiu és voluntària, es recomana fer-ho a la part inferior dreta del vidre del vehicle per permetre’n la visibilitat. Les administracions amb competències en mobilitat i medi ambient, com és el cas de l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, podran accedir en temps real al registre de vehicles de la DGT a través de la matrícula i conèixer la classificació ambiental i el tipus d’etiqueta que correspon a cada vehicle.

La conurbació de Barcelona ha de millorar la qualitat de l’aire pel que fa al contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i continuar amb les polítiques de reducció d’emissions de partícules en suspensió. A l’àrea metropolitana el transport rodat constitueix al voltant de la meitat de les emissions d’aquests contaminants. El percentatge augmenta molt significativament quan s’avaluen els nuclis urbans.

Units contra la contaminació

És per aquest motiu que les diferents administracions implicades treballen en el foment del transvasament modal cap a sistemes més nets i eficients. Ho fan, entre d’altres vies, a través de la Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona, impulsada per la Generalitat, un òrgan on treballen conjuntament tots els sectors, agents socials, institucions i organismes públics i privats implicats o interessats en la reducció de la contaminació de l’aire d’aquesta àrea. La Generalitat bonifica els vehicles més nets en els peatges de la seva titularitat, que són gratuïts per als cotxes elèctrics. Ara està preparant el Decret que exclourà dels descomptes els vehicles dièsel, més contaminants, i que inclourà les motos elèctriques en la gratuïtat. També està avaluant la discriminació dels vehicles que poden circular pels carrils bus-VAO que són competència d’aquesta administració.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona ha creat la Taula contra la Contaminació de l’Aire per tenir un espai transversal que permeti analitzar la situació de la qualitat de l'aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar, i fer-ne el seguiment; així com analitzar l’actuació davant episodis de contaminació de l’aire.

L’AMB ha creat el Consell de Municipis en Lluita contra la contaminació atmosfèrica per elaborar una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l'aire de la metròpoli. És l'encarregat d'acordar i coordinar mesures conjuntes amb els 36 municipis metropolitans, identificar necessitats comunes i possibles solucions i potenciar, alhora, programes i accions d'educació i sensibilització ciutadana. Entre les primeres mesures a desenvolupar per aquest nou organisme destaca la creació de zones de baixes emissions.

Els tres organismes treballen de forma coordinada i els grups de treball s’han organitzat perquè estiguin unificats i donin una resposta conjunta en aquest àmbit.