logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003


ImageNota de premsa AMTU

5 de setembre de 2006

Els ajuts s'han incrementat en un milió d'euros respecte l'any passat.   

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ja ha fet pública la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per a la millora del transport urbà a determinats municipis inclosos dins l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que no formin part de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT). Aquests ajuts seran d'un import màxim total de 2,5 milions d'euros, i es poden sol·licitar fins al 22 de setembre.

Aquesta segona convocatòria d'ajuts arriba després de l'acord signat entre l'AMTU i la Generalitat de Catalunya que té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l'AMTU. Per fer-ho, s’estableix en el conveni que s’incrementaran els ajuts a municipis per a la millora del transport que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit des de l’any 2005.

A principis d'aquest any 2006 es va pública la primera concessió d'ajuts per part de la Generalitat en matèria de transport públic als municipis de la 2a corona metropolitana. Enguany, aquests ajuts han passat de 1,5 milions d'euros a 2,5 milions, i s'aniran incrementant al llarg dels propers anys.

Les propostes de millora del transport que contenen els projectes objecte dels ajuts s'han de referir a actuacions portades a terme en l'exercici 2006, i han de correspondre amb alguna d'aquestes tipologies: millora de la velocitat comercial; millora de la cobertura del servei; i millora de la qualitat del servei. L'ajut per municipi s'atorgarà per al conjunt de les propostes de millora del transport contingudes en els projectes que es presentin. L'import de l'ajut per municipi no podrà ser inferior a 3.000 euros, i anirà en funció de la població, el nombre de viatgers transportats i el balanç anual del servei de transport urbà de l'exercici 2005.

Recordem que actualment hi ha adherits a l'AMTU 45 municipis, i representa una població de més de 1.527.162 milions de persones.

Granollers, 5 de setembre de 2006