logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2012 - Mcrit

L'objecte de l'estudi és el càlcul del temps i del cost dels desplaçaments interurbans en transport públic i privat entre municipis de l'àmbit AMTU des del punt de vista de l'usuari, i comparar-los amb els temps i costos dels desplaçaments interurbans entre municipis de la 1a corona metropolitana (18 municipis).

Per a efectuar els càlculs s'utilitza el sistema SIMCAT (Sistema d'informació i modelització de les xarxes d'infraestructures i serveis de transport públic i privat de Catalunya), desenvolupat per MCRIT i propietat del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), incorporant-hi els serveis de transport públic continguts a l'aplicatiu "Mou-te".

Els càlculs es realitzen per a diversos períodes: hores punta i vall d'un dia feiner, i hora mitjana d'un dia festiu. Per als municipis menors de 20.000 habitants es considera un únic centroide situat al centre demogràfic del casc urbà compacte. Per als municipis de més de 20.000 habitants (31 a l'àmbit AMTU), els càlculs es realitzen per zones EMO i els valors mitjans s'obtenen ponderant per la població de cada zona.

El cost del desplaçament inclou els costos directes de l'usuari (tarifes, peatges, carburants i altres costos operatius de vehicles) i també els indirectes (temps). Els paràmetres necessaris tant per a la monetarització del temps com per a determinar la resta de costos de viatge s'obtenen de la Metodologia per a l'Avaluació de projectes d'infraestructures de Transport (MAIT) del Col·legi de Camins, Canals i Ports (2010) actualitzats a 2012, tenint en compte que el període d'anàlisi és setembre de 2012.

Àmbit de l'estudi

La 1a corona està formada per 18 municipis i s'hi realitzen 1,5M de desplaçaments interurbans en tots el modes (EMQ 2006) en el conjunt de les 306 relacions Origen/Destinació existents en els dos sentits. Per altra banda, l'àmbit AMTU té un volum de desplaçaments interurbans d'un ordre de magnitud similar (1,9M, EMQ 2006) però estan repartits entre les 54.990 relacions O/D produïdes pels 235 municipis que l'integren. És un àmbit molt més extens i la distància màxima de desplaçament arriba a 170 km mentre que, a la primera corona, els desplaçaments més llargs són de 60 km.

Així, per a efectuar les comparacions entre l'àmbit AMTU i la 1a Corona s'ha optat per limitar l'anàlisi als desplaçaments menors de 60 km, que engloben el 98% de la mobilitat interurbana entre municipis de l'àmbit AMTU (25.974 relacions) i el 100%, naturalment, de la primera corona.

Els resultats de les diverses relacions OD s'han agregat per intervals de distància de 10 km, i s'han ponderat proporcionalment a la mobilitat de cadascuna. Per la ponderació s'utilitza la variable de desplaçaments intermunicipals de l'EMQ 2006 en tots el modes de transport.

 

Matriu desplaçaments