logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Esquema de la infraestructura

Comarques i municipis afectats

Intercanviador
     
Baix Llobregat:  
Garraf:  
Maresme:  
Vallès Occidental:  
Vallès Oriental:  
     

  

Descripció de la infraestructura proposada

Els intercanviadors de transport públic són elements essencials per a la interconnectivitat de les diferents línies de transport, incloent les línies de transport públic interurbanes per carretera, les línies de transport públic urbanes i les línies ferroviàries.

Un intercanviador de transport es pot definir com un node de la xarxa de transport públic destinat a facilitar l'intercanvi de viatgers entre dos o més nodes de transport, minimitzant el temps empleat en els transbordaments. En aquest sentit, l’intercanviador té com a objectiu principal augmentar l'ús del transport públic amb la integració en xarxa de les diferents línies i amb la captació de persones usuàries del transport privat, mitjançant l'augment de les alternatives de viatge. A la vegada, i com a conseqüència de la implantació dels intercanviadors i l'increment d'ús del transport públic, s'aconsegueix la descongestió de les vies principals, sobretot en els accessos de les zones urbanes, i la reducció del consum energètic i de la contaminació atmosfèrica i acústica.

Pel que fa a la Regió Metropolitana de Barcelona, i més concretament a l’àmbit AMTU, es poden distingir principalment els següents tipus d’intercanviadors:

 • Intercanviadors ferroviaris: localitzats a les estacions de FGC i de Rodalies, permeten la interconnexió entre línies ferroviàries, així com també la correspondència amb línies urbanes i interurbanes d’autobús, aparcaments park&ride per a vehicles privats, taxi o bicicleta.

 • Intercanviadors d’autobusos: localitzats a les estacions d’autobusos de les principals ciutats, permeten la interconnexió de línies urbanes i interubanes d’autobusos, així com també la correspondència amb altres modes, com el taxi o la bicicleta.

 

En aquest context, la Generalitat de Catalunya estableix els següents objectius per al seu programa de construcció d’intercanviadors:

 • Augmentar la participació del transport públic en la mobilitat total i fer-lo més eficient en termes econòmics: integració en xarxa de les diferents línies i captació de viatgers del vehicle privat.

 • Millorar l'accessibilitat general de la Regió Metropolitana de Barcelona: augment de les alternatives de viatge, especialment pel que fa a zones urbanes de baixa densitat.

 • Disminuir la congestió en els principals eixos viaris, especialment els accessos a la conurbació central en períodes punta, i la demanda d'aparcaments al centre de Barcelona.

 • Racionalitzar l'ús del transport en general: reducció del consum d'energia i la contaminació atmosfèrica i acústica; menor d'ocupació de sòl, consum d'energia i emissió de contaminan

 

A continuació es descriuen les principals actuacions previstes per la Generalitat de Catalunya dins del seu programa d’actuacions en la construcció d’intercanviadors, recollit al pdI 2001-2010, i que afectes a l'àmbit AMTU.

 

Intercanviadors ferroviaris a la línia de Rodalies Papiol – Mollet i a les línies d’FGC del Vallès

Interconnexió entre les línies ferroviàries R-7 i R-8 de Rodalies de Barcelona i les línies ferroviàries S1, S2, S5 i S55 del Metro del Vallès d’FGC. Consisteixen en punts d’intercanvi al llarg de la línia de Rodalies Papiol – Mollet a:

  • L’Hospital General de Catalunya: permet la correspondència amb l’actual estació de FGC, per la qual cosa es faciliten els fluxos de la branca de Terrassa amb l’eix Granollers – Vilafranca.

  • Volpalleres: inclou la construcció d’una nova estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (entre la de Sant Cugat i Can Sant Joan) i en una segona fase, de Rodalies; aquest intercanviador incorpora la construcció d’un nou aparcament de dissuasió (P&R) i permet la connectivitat del ramal de Sabadell amb l’eix de la R-7. En una primera fase, l’intercanvi amb Rodalies es pot produir amb l’actual estació de Coll Favà.

  • Barberà: inclou la construcció de dues noves estacions, que permetran l’intercanvi entre el servei R-4 i el servei de la R-7, és a dir, facilitarà la comunicació entre el Vallès Occidental amb el Vallès Oriental, Baix Llobregat i Alt Penedès.

 

Intercanviador Diagonal Oest

Interconnexió entre les línies L3 i L9 del Metro del Barcelona a l’estació de Zona Universitària, les línies tramviàries del Trambaix i la futura estació d’autobusos de Diagonal Oest, la qual recullirà la major part de les línies suburbanes que discorreran pel futur carril BUS-VAO de l’autopista B-23 i que tenen com origen/destinació els municipis del Baix Llobregat.

La connexió entre el carril bus-VAO i la futura estació d’autobusos es realitzarà de forma directa per tal de minimitzar l’impacte de la circulació viària, sobretot de l’Avinguda Diagonal, sobre la circulació dels autobusos.

Amb la futura remodelació de les estacions d’autobusos a la ciutat de Barcelona, es preveu que per l’estació de Diagonal Oest hi passin 248 expedicions en dia feiner i sentit, per la qual cosa es preveu una capacitat de 40 andanes per a autobusos, a més de places d’aparcament.

 

Intercanviador de La Sagrera

Interconnexió entre les línies ferroviàries R-2, R-3, R-4 i R-7 de Rodalies de Barcelona, de les línies ferroviàries de Regionals de Catalunya en sentit nord, de les futures línies ferroviàries d’alta velocitat / llarga distància cap a la resta de la península i cap a França i Europa, així com també les línies interurbanes i de llarg recorregut procedents de la part nord i est de la RMB que acollirà la futura estació d’autobusos de La Sagrera, les línies urbanes d’autobús de la ciutat de Barcelona i els vehicles privats gràcies a la disposició de places d’aparcament a la pròpia estació de tren. Es tractarà del node d’intercanvi més important de la Regió Metropolitana de Barcelona, així com també de Catalunya.

L’actuació consisteix en la construcció d’una nova estació de la línia de Manresa (servei R-4 de Rodalies), la millora de la correspondència de les línies L1 i L5 del Metro de Barcelona i la construcció de les noves estacions de les línies L4 i L9 del Metro de Barcelona.

La posada en servei de l’estació de la nova línia L9 del metro suposa un augment significatiu de l’accessibilitat dels municipis del Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs) amb la ciutat de Barcelona. La nova estació de Rodalies permet reduir el temps de viatge dels usuaris procedents del corredors Montcada – Sabadell – Terrassa.

 

Intercanviador de La Torrassa

Interconnexió entre les línies ferroviàries R-1, R-2, R-3 i R-4 de Rodalies de Barcelona i les línies L-9 i L-10 del Metro de Barcelona, a més de les línies urbanes d’autobusos de la ciutat de Barcelona.

Aquesta actuació consisteix en construir un intercanviador en el lloc on les línies de Rodalies cap a Vilanova i Vilafranca són paral·leles en planta, tot i que presenten una diferència de cota entre elles. Aquesta actuació possibilita l’aturada dels trens sense gaire modificacions de traçat, i la implantació d’una nova estació.

Intercanviador de Martorell Central

Interconnexió entre les línies ferroviàries R-1 i R-8 de Rodalies de Barcelona i les línies ferroviàries S-8, R-5 i R-6 de FGC, a més de les línies urbanes d’autobusos de la ciutat de Martorell i dels vehicles privats gràcies a un park&ride.

L’actuació consta de dues fases: una primera fase on es construeix una nova estació de FGC i que va lligada al nou traçat de via d’FGC entre les estacions del Palau i Martorell Enllaç; i una segona fase on es construeix un nou edifici per a l’estació de Rodalies, adjacent a la prevista per a FGC, de tal manera que el transbordament entre les dues xarxa es fa de manera immediata.

Atès que les estacions de Rodalies i d’FGC resultants d’aquesta actuació són adjacents, aquest intercanviador suposa multiplicar les possibilitats de desplaçament combinat entre els dos marges del Llobregat.

 

Avantatges de la infraestructura

Principals avantatges que permeten els intercanviadors de transport públic:

 • Interconnexió directe de diferents serveis de transport públic: això es tradueix en major comoditat dels viatgers i en una percepció del sistema de transport públic per part de l’usuari com a únic i integrat.

 • Reducció del temps de transbordament entre diferents línies de transport públic: el disseny adequat dels intercanviador minimitzant les distàncies de desplaçament a peu dels usuaris dins dels mateixos permet reduir el temps que tarda un usuari d’anar d’un mode de transport a un altre. Això suposa una percepció de reducció del temps totals dels desplaçaments en transport públic, ja que l’usuari sol percebre més negativament el temps de transbordament que no pas el temps de viatge dins del vehicle de transport.

 • Coordinació de serveis de transport públic en un mateix punt, de tal manera que es redueix el temps d’espera per als usuaris: juntament amb el temps de transbordament, el temps d’espera és percebut per l’usuari com un temps més penalitzant que no pas el temps de viatge dins del vehicle de transport. Per tant, una bona coordinació de serveis suposa una reducció del temps total percebut de desplaçament en transport públic.

 

Aquest programa del pdI 2001-2010 es definí d’acord amb el plantejament de dues directrius:

 • Afavorir les interconnexions entre les diferents línies de transport públic a través de la millora dels intercanviadors existents i de la creació de nous intercanviadors, de manera que s’incrementi l’efecte xarxa, disminuint l’efecte dissuasiu dels transbordaments i aprofitant millor la integració tarifària. Aquesta directriu es tradueix en dues línies.

 • Afavorir la complementarietat del vehicle privat amb el transport públic a través d’aparcaments de dissuasió a totes les estacions de Rodalies i de FGC, assignant a cada mode els sectors de demanda en els que són més eficients en funció de les seves característiques.

 

En la mateixa direcció es defineix l’avanç del pdI 2009-2018, del juny de 2009, que dóna continuïtat temporal al programa d’intercanviadors del pdI 2001-2010.

 

Estat actual

Inversions i fites previstes

Infraestructura Inversió IVA exclòs
 
Intercanviador de Volpalleres 18,1 M€1
Intercanviador de Diagonal Oest

51,7 M€1 : 96 M€2 

Estació d’autobusos de La Sagrera 4,3 M€1
Estació de La Sagrera 25,9 M€1
Estació de Martorell Central i desdoblament de 5 km entre Palau i Martorell Enllaç 56 M€3
Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de FGC 40,6 M€1
Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de Rodalies 39,3 M€1

 

Observacions:

1 Font: inversions previstes segons l’Avanç del pdI 2009-2018

2 Font: Nota de premsa de 8 de juliol de 2010 del DPTOP, relativa a l’estudi informatiu del projecte

3 Font: diari Regió 7, del 21 de gener de 2007

 

Estat de la tramitació

 • Intercanviador de Volpalleres: construïda l’estació d’FGC; a falta del projecte per a l’estació de Rodalies

 • Intercanviador de Diagonal Oest: iniciat el 8 de juliol de 2010 el procés d’informació pública de l’estudi informatiu de l’estació d’autobusos de Zona Universitària de Barcelona

 • Intercanviador de La Sagrera: construïda l’estació de Rodalies de Sagrera-Meridiana; en execució l’estació d’Alta Velocitat

 • Intercanviador de La Torrassa: remodelat i ampliat el vestíbul de la L1 del Metro de Barcelona; a falta de la construcció de l’estació de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona, així com de l’estació de Rodalies

 • Intercanviador de Martorell Central: en funcionament l’estació de Martorell Central de FGC; executada la cobertura de les vies de Rodalies a tocar de l’estació d’FGC