logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Esquema de la infraestructura

 Comarques i municipis afectats


 
     
Anoia:  
Bages:  
Baix Llobregat:  
Osona:  
Vallès Occidental:  
Vallès Oriental:  
   

 

Descripció de la infraestructura proposada 

Addicionalment a les millores infraestructurals que requereixen algunes línies de la Xarxa Ferroviària de Rodalies de Barcelona, a la segona corona metropolitana també cal realitzar millores encaminades a potenciar l’ús del transport públic ferroviari i l’accessibilitat al conjunt del territori.

Les millores que es proposen per a la xarxa de Rodalies inclouen:

  • Millores addicionals en la infraestructura

  • Millores en les estacions / intercanviadors

  • Millores en el servei prestat

 

Millores addicionals en infraestructura

Pel que fa a les millores addicionals en la infraestructura ferroviària de la Regió Metropolitana de Barcelona a continuació s’enumeren algunes propostes plantejades per part de l’AMTU:

  • Millores de traçat de les línies de FGC del Baix Llobregat i de la línia R4 de Rodalies, en els trams corresponents al servei de llarga rodalia (sobretot, als ramals entre Martorell i Manresa i entre Martorell i Igualada a FGC i del tram Terrassa – Manresa a Rodalies), especialment d’alguns radis de corbes: aquestes actuacions han d’anar encaminades a una millora dels temps de viatge entre les poblacions més allunyades del centre de Barcelona per fer d’aquestes relacions ferroviàries alternatives viables al transport privat.

  • Millores en la capacitat de la xarxa de Rodalies, especialment als túnels d’Aragó i de Pl. Catalunya al centre de Barcelona: aquestes actuacions han d’anar encaminades a un augment de freqüències de pas dels serveis per cobrir la creixent demanda del sistema ferroviari metropolità, sobretot en aquelles línies on ja avui dia hi ha més demanda.

  • Implantació de terceres vies en alguns trams de la xarxa ferroviària: aquestes actuacions han d’anar encaminades a la implantació de trens semidirectes, serveis que es puguin oferir de manera complementaria als actuals serveis, de tal manera que en certes hores (sobretot a l’hora punta) es puguin prestar serveis més ràpids d’accés de les ciutats més allunyades del centre de Barcelona a la resta de l’àrea metropolitana.

 

Millores en estacions / intercanviadors

Pel que fa a les millores en estacions i intercanviadors, a la taula següent es resumeixen les actuacions proposades, el seu àmbit d’afectació (comarca) i l’estat en que es troben.

 

Actuació

Àmbit Afectació

Estat 

 

Creació d’un intercanviador a Martorell que connecti tant les línies de Rodalies RENFE R4 i R7 que passen per ell com la línia FGC del Baix Llobregat.

Baix Llobregat

Executada i en funcionament l’estació de Martorell Central d’FGC, integrant del futur intercanviador

No executada la futura estació de Martorell d’ADIF per a les línies R4, R7 i R8, integrant del futur intercanviador

Construcció de nous intercanviadors dins l’àmbit del Vallès Occidental, entre ells, a Volpalleres i Hospital General, que serveixin al Metro del Vallès i la línia R7, i a Barberà del Vallès, entre la R4 i la R7. Així mateix, perllongament a Manresa de l’actual línia de FGC fins l’estació de RENFE per crear-hi un intercanviador

Vallès Occidental; Bages

No executats

Interconnexió de la línia Mollet-El Papiol amb la resta de la xarxa de Rodalies catalana

Vallès Oriental; Vallès Occidental

No executats

Creació d’una nova estació a Vilafranca del Penedès dins la línia R4 de Rodalies RENFE, compartint espai amb la futura estació de l’AVE, i que serveixi d’intercanviador amb aquest servei

Alt Camp

Executada l’estació de Rodalies

Creació de nous intercanviadors a la Torrassa, Glòries i Sagrera entre el futur servei d’alta velocitat i les línies de Rodalies, o entre les línies de Rodalies mateixes

Barcelonès

Executat en part l’intercanviador de Sagrera-Meridiana

Remodelació i condicionament d’estacions dins la línia R3. Així mateix, construcció de noves estacions en alguns dels polígons industrials que envolten la línia. Entre les propostes a fer destaquen la reubicació de l’estació deMontcada, per crear un gran intercanviador a l’aire lliure entre les línies R2, R3 i R4, així com la reubicació de l’estació de Mollet, més cèntrica respecte el creixement de la població, la millora de l’accessibilitat de l’estació de Parets i la construcció de dues noves estacions, una al costat del Circuit de Catalunya i l’altra al polígon del Congost, a Granollers.

Vallès Oriental; Vallès Occidental; Osona

No realitzat

Construcció de noves estacions a la línia R4 per millorar la cobertura als principals nuclis per on passa; concretament, dues estacions noves a Terrassa i una a Sabadell. Aquesta actuació ja està prevista al PDI 2001-2010.

Vallès Occidental

Executades

Construcció de noves estacions a Santa Perpètua de Mogoda i Polígon de Can Salvatella a la línia R7.

Vallès Oriental

No executades

Millores en el servei prestat

Pel que fa a les millores en el servei prestat, a continuació s’enumeren les actuacions proposades per part de l’AMTU:

  • Augment de les freqüències de pas en totes les línies, nombre de combois i de la seva capacitat en el servei actual: això implica inversions en material mòbil (més trens) i reforma d’algunes andanes per permetre la parada de combois de major longitud (composicions triples). Aquesta mesura és necessària en els àmbits del Garraf i, especialment, el Maresme.

  • Millores en els temps de viatge mitjançant la implantació de serveis semidirectes entre les principals ciutats de la segona corona i l’aglomeració central. Aquesta actuació és especialment necessària des dels punts més extrems del sistema de Rodalies com són Vic, Manresa o Igualada.

 

Estat actual

Inversions i fites previstes (font: Pla Director d’Infraestructures de la RMB – ATM)

Infraestructura

Inversió (sense IVA)

 
Actuacions diverses a la línia R-21

471,4 M€

Actuacions diverses a la línia R-42

160,9 M€

Intercanviador Torrassa (2 estacions)

35,2 M€

Intercanviador Sagrera

51,7 M€

Intercanviador Arc de Triomf

34,5 M€

Intercanviadors de la R-7 (3 estacions)

30,2 M€

Modernització i millora

1.400,1 M€

Font: Avanç del pdI 2009-2018
Observacions:
1 Les actuacions diverses a la línia R-2 inclouen: integració del ferrocarril i salt de moltó a l’Hospitalet (224,1 M€); soterrament a Sitges i nova estació (118,9 M€); soterrament a Vilanova i La Geltrú i nova estació (122,3 M€); nova estació a Montornès (3,0 M€); i nova estació a Serguerar (3,0 M€)
Les actuacions diverses a la línia R-4 inclouen: soterrament de Sant Feliu (92,1 M€); tercera via Sabadell Sud – Cerdanyola del Vallès (41,6 M€); i la resta a d’altres actuacions menors (27., M€)

Termini

Actuacions en operació o execució l’any 2018

Fites

Any 2015: projectes licitats i/o en execució.

Beneficis socials de la proposta

1.La construcció de noves estacions permet incrementar la cobertura territorial del servei ferroviari, i en conseqüència la captació de nova demanda en detriment del vehicle privat. També permet reduir el temps d’accés a una estació ferroviària.

2.El soterrament de les vies en ciutats compactes i denses milloren de forma substancial la permeabilitat del territori, disminueix el temps de desplaçament i incrementen la qualitat de vida.

3.Els intercanviadors permeten una distribució de la mobilitat al conjunt del territori de forma ràpida i eficient, la qual cosa es tradueix en importants estalvis de temps (per la reducció del temps de viatge).