logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

El Consell d’Administració de l'ATM de Barcelona ha acordat la realització d’ajustos a les condicions d’utilització, atenent a les diferents peticions realitzades i resoldre diferents aspectes que limiten l’ús correcte d’aquests títols de transport.

Pel que fa a la targeta T-12, el Consell d’Administració ha acordat que es puguin emetre dues targetes T-12 en supòsits de fills/es menors de pares que acreditin estar en situació de custòdia compartida, sempre i quan els esmentats progenitors justifiquin residir en zones tarifàries diferents. D’aquesta manera el menor podrà disposar de dues targetes tarifàries diferents, una per a cada zona tarifària on resideixen els pares.

Pel que fa a la targeta T-Jove, el Consell d’Administració ha aprovat que els usuaris dels títols de transport T-Jove mantinguin la condició de beneficiari de l’esmentat títol al llarg de la seva vigència amb independència d’haver acomplert 25 anys durant l’esmentat període, sempre i quan acreditin documentalment haver estat menor de 25 anys en el moment de la seva adquisició i de la primera validació. Aquesta modificació de condicions es déu a la voluntat de les Administracions d’evitar sancions indegudes a usuaris sense ànim de defraudar, ja que el ser un títol trimestral s’havia produït alguna incidència.

Finalment també s’ha constatat la necessitat de modificar les condicions d’utilització  de la gamma de títols de transport per a famílies nombroses i monoparentals per tal que els seus usuaris mantinguin la condició de beneficiari de l’esmentat títol al llarg de la seva vigència amb independència de la pèrdua de la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre i quan acreditin documentalment haver gaudit de dita condició en el moment de la seva adquisició i de la primera validació.