logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Existeixen dues tipologies de representants a l'Associació: els càrrecs polítics i els tècnics. Una mateixa persona pot ser al mateix temps representant polític i tècnic.

Cada membre associat designarà un representant polític titular i un de suplent d'entre els qui ocupin l'alcaldia/presidència i els seus càrrecs electes, d'acord amb la normativa aplicable a cada administració. En tto cas, l'alcalde/ssa o president/a de l'ens local associat, si ho ha estat designat expressament per ocupar la titularitat o la suplència, ostentarà la representació davant l'Assemblea General de l'ens membre, sempre i quan ni el representant titular ni el suplent delegats puguin exercir el seu bot per absència a la sessió.

Qualsevol altre càrrec electe no designat prèviament que pretengui exercir la representació de l'ens associat, exigirià l'acord exprés de delegació i la seva comunicació prèvia a l'AMTU.

Pel que fa a la figura tècnica, caldrà que el responsable titular i/o suplent ens indiqui per correu electrònic que la persona serà un dels responsables tècnics de l'ens local. En aquest cas, no hi ha nombre màxim de persones per ens i, per tant, cada ens local tindrà un nombre de tècnics diferent en funció de la seva voluntat.

Un cop dins de la Intranet, a l'apartat "Representants", els ens locals diposen d'una base de dades on poden consultar l'històric dels representants polítics i tècnics des de que aquesta es va adherir a l'Associació.